Ví dụ giá trị collapse
Cell A
Cell B

Ví dụ giá trị separate
Cell A
Cell B