Ví dụ separate và border-spacing
Cell A
Cell B

Ví dụ separate và border-spacing
Cell A
Cell B