Caption nay sẽ xuất hiện bên trên bảng
Cell A
Cell B

Caption nay sẽ xuất hiện bên dưới bảng
Cell A
Cell B