Đây là một đoạn văn.

Tính tổng các đoạn văn sử dụng phương thức getElementByTagName().

Đoạn văn thứ 3.