Hệ số bậc 2, a
Hệ số bậc 1, b
Hệ số tự do, c

Giá trị input không hợp lệ!