CSS nội tuyến áp dụng cho thẻ heading này.

Thẻ p này không bị ảnh hưởng.